Bodens fästning

Bodens fästning, kallas Sveriges lås i norr. Fästningen är anlagd på och i ett flertal berg runt staden Boden i Norrbotten.

Det var kring förra sekelskiftet, 1800/1900-talet som Bodens fästning började byggas. Forten började byggas 1901. Syftet var att fästningen skulle ha en avskräckande effekt på Ryssland, som senare kom att bli Sovjetunionen. Här avsågs att avskräcka från invasion över land främst från det finska fastlandet, fast även avseende anfall över Bottenviken. Bodens fästning saknar motsvarighet i Norden vad gäller dess slagstyrka, storlek och komplexitet.

 

Själva fästningen
Bodens fästning består av olika delar vilka är placerade i en ring runt Bodens stad. Till dessa hör fem tunga bergfort och tre fästen, mindre fortifikationer. Dessutom fanns enskilda artilleribatterier. Utplacerat i fästningens område fanns allt från kanonvärn, en mängd infanteriskansar och stridsvagnshinder. Dessa skulle skydda forten och försvåra inträngning genom befästningsringen. Därtill har det funnits luftvärnsbatterier på bergstoppar. Inom fästningsringen var stridsledningscentraler placerade. Man hade stora underjordsförråd där ammunition och drivmedel förvarades inne i fästningen. Till fästningen hörde också ett mindre flygfält.

 

Bodens fästning under andra världskriget
Bodens fästning kunde hysa upp till 15000 soldater under andra världskriget.Bodens fästning 2

 

Hemliga bergrum öppnas
Statens försvarshistoriska museer har under år 2005 öppnat tidigare topphemliga bergrum för allmänheten. Det handlar om ett antal militära museer som finns över hela Sverige. Till dessa hör Bodens fästning. Man önskar visa upp hur Sverige var befäst som en igelkott för att bevara nationens identitet och demokratin i skuggan av hoten från Ryssland och den tidigare Sovjetunionen.

År 2014, kan man med fog fråga sig om det var ett vist beslut mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ryssland och på Krimhalvön i Ukraina.

Har månne de öppna militära museerna lett till att man gjort Sverige försvarslöst för det fall Ryssland har för avsikt att åter expandera västerut, till Sverige. Vilket inte skulle vara första gången i världshistorien, vilket rysshärjningarna längs Östersjökusten på 1700-talet vittnar om.

Handlar det här om att bevara ett kulturarv från det kalla krigets dagar eller borde dessa hemliga bergrum ha fått vara förbehållna militären och fortsatt vara försvarsstrategiska fästningar …

 

En stor turistattraktion
I våra dagar är Rödbergsfortet Bodens stora turistattraktion. Det var i bruk så sent som 1998.